• Τιμές σεμιναρίων για τα μέλη της Κουμουλιάς 20€, για τα μη μέλη 30€
  • Κόστος εγγραφής μέλλους 20€
  • Οι τιμές των σεμιναρίων (εκτός του raku ) δεν περιλαμβάνουν την δεύτερη συνάντηση περιποίησης και υαλώματος των κεραμικών όπου αυτό απαιτείται (10€)
  • Διάρκεια περισσότερων σεμιναρίων 2 ώρες