ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

της koumoulia.gr

Α. Σχετικά με την παρούσα πολιτική

Β. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Γ. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

Δ. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Ε. Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων

Στ. Για ποιο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;

Ζ. Δικαιώματα και Επιλογές Πελατών/Χρηστών για τα Προσωπικά Δεδομένα

Η. Υποχρεώσεις Πελατών/Χρηστών

Θ. Cookies

Ι. Ασφάλεια της επιχείρησης μέσω του ιστοτόπου koumoulia.gr και Προστασια Απορρήτου

ΙΑ. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

ΙΒ. Τρόπος επικοινωνίας

 


Α. Σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Ενημερωτικό Σημείωμα του άρθρου 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας με το Eργαστήριο Kεραμικής τέχνης “Κουμουλιά” και την ιστοσελίδα koumoulia.gr (φορολογικά στοιχεία επιχείρησης: Ιωάννα Ζώτου, Πετροκέφαλο 70013 Ηράκλειο Κρήτης, ΑΦΜ  124936600 Δ.Ο.Υ Ηρακλείου) (εφεξής η “Επιχείρηση”). Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της επιχείρησης και της koumoulia.gr και οι όροι που διέπουν την χρήση των υπηρεσιών αυτών ορίζονται στην σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η koumoulia.gr και η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσης (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε συμφωνία με τους παραπάνω κανονισμούς και τη νομοθεσία, η επιχείρηση υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες της koumoulia.gr και της επιχείρησης.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 • Να διασφαλιστεί ότι είναι κατανοητό ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η koumoulia.gr, τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιεί καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.
 • Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/επισκέπτες της koumoulia.gr.
 • Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/πελατών της koumoulia.gr σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
 • Να εξηγήσει πώς προστατεύεται το ιδιωτικό απόρρητο και η ασφάλεια των επισκεπτών/πελατών της koumoulia.gr.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με τη koumoulia.gr και την επιχείρηση, είτε μέσω email στο info@koumoulia.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της koumoulia.gr.

Εναλλακτικά, αν ο Πελάτης, Χρήστης ή Επισκέπτης δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της koumoulia.gr και της επιχείρησης και να μην επισκεφθεί τους ιστοτόπους της. Η αποδοχή και τήρηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι υποχρεωτική για την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της koumoulia.gr και της επιχείρησης.

Β. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Όπως εξηγείται αναλυτικότερα παρακάτω, η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει εξουσιοδότηση από αυτούς (συναίνεση) ή όταν καλή τη πίστει πιστεύει ότι η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων απαιτείται εύλογα για (α) την παροχή των υπηρεσιών ή/και την εκπλήρωση των συμβάσεων ή αιτημάτων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, (β) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή απαιτήσεις Δημοσίων Αρχών ή Δικαστηρίων, (γ) την εφαρμογή των ισχυόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανής παραβίασης των όρων αυτών, (δ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων, (ε) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της επιχείρησης, των χρηστών ή του κοινού όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Αναλυτικότερα η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων από τη koumoulia.gr γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Προσωπικά δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη: διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρίας, τηλέφωνο, διευθύνσεις κατοικίας / χρέωσης

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ή από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή της αποστολή προϊόντων) ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νομίμων υποχρεώσεων της επιχείρησης (π.χ. έκδοση παραστατικών πώλησης).


2. Προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλέφωνα σταθερά ή κινητά ή/και στοιχεία επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Messenger, Viber κλπ.).

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα επικοινωνίας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ή από παρόχους πληρωμών (Τράπεζες, Paypal), ή από Μεταφορικές Εταιρείες (DHL, ELTA Courier, TNT, ACS, κλπ.), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη με σκοπό την πώληση και παράδοση προϊόντων της επιχείρησης, την παροχή συμβουλών και προτάσεων αγοράς και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μαζί του ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νομίμων υποχρεώσεων της επιχείρησης.

3. Προσωπικά δεδομένα σύμβασης παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών: περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (όπως παραπάνω), διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης ανά παραγγελία, τρόπους πληρωμής, ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία παραγγελίας ή/και επικοινωνίας, μηνύματα και ενημερώσεις από/προς τον Πελάτη σχετικά με την παραγγελία ή την υπηρεσία, περιγραφή προϊόντων ή υπηρεσιών, ποσότητες, τιμολόγηση και μεταβολές σε κάθε παραγγελία, και ιστορικό προηγούμενων υπηρεσιών / παραγγελιών.

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα εισάγονται οικειοθελώς από τον Πελάτη κατά την καταχώρηση παραγγελίας στον ιστότοπο της koumoulia.gr ή μέσω επικοινωνίας του Πελάτη (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό ή τους συνεργάτες της επιχείρησης.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν ή/και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων. Το ιστορικό παραγγελιών συλλέγεται για να παρέχεται στον Πελάτη η εύκολη επαναπαραγγελία προϊόντων, καθώς και για να γνωρίζει η επιχείρηση αν και πότε μπορεί να γίνει παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς τον Πελάτη (π.χ. παροχή επιβράβευσης προς συχνούς Πελάτες ή αυτούς που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να βρίσκονται σε προσφορά, κλπ.).


4. Προσωπικά δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών: περιλαμβάνουν επιπλέον των δεδομένων ταυτοπροσωπίας, επικοινωνίας και σύμβασης πωλήσεων ή υπηρεσιών (όπως παραπάνω) τα δεδομένα που παρέχει ο πάροχος πληρωμών (π.χ. Τράπεζα ή Paypal) προς τη koumoulia.gr, τα οποία ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Ενδεικτικά στην πληρωμή με πιστωτική κάρτα παρέχεται ένα μέρος του αριθμού της κάρτας (όχι ολόκληρος), ημερομηνία λήξης, διεύθυνση email, ημερομηνία, ώρα, και την διεύθυνση IP από την οποία έγινε η πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων. Από το Paypal παρέχεται το email του λογαριασμού που έγινε η πληρωμή, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου λογαριασμού. Για τις Αντικαταβολές με μετρητά, παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας με τον Πελάτη και αν/πότε ολοκληρώθηκε η πληρωμή.

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών συλλέγονται και παρέχονται κατ’ εντολήν του Πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως Τράπεζες (π.χ. Alpha Bank, Piraeus Bank και Εθνική Τράπεζα που εκκαθαρίζουν πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και βεβαιώνουν καταθέσεις ή εμβάσματα σε λογαριασμούς της επιχείρησης), αλλά επίσης και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. Paypal) που εκκαθαρίζουν και βεβαιώνουν πληρωμές προς την επιχείρηση. Για πληρωμές με αντικαταβολή τα δεδομένα παρέχονται από την υπεύθυνη Μεταφορική Εταιρεία (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS κλπ.).

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των πληρωμών καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της επιχείρησης (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.). Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.


5. Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της επιχείρησης

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα και πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό της koumoulia.gr, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο περιεχόμενο τους. Μπορεί να συλλέγεται το περιεχόμενο των οποιονδήποτε καταχωρήσεων, μηνυμάτων ή επικοινωνίας, τις πηγές, τους αποδέκτες και την ημερομηνία / ώρα υποβολής τους, που έχουν σταλεί μέσω email, ηλεκτρονικού μηνύματος, ή έχουν καταχωρηθεί μέσω των ιστότοπων της επιχείρησης (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, σχολίων, μηνυμάτων δώρου, αξιολογήσεων κλπ.), ή έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή έχουν γίνει σε τρίτους ιστότοπους ή εφαρμογές ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και μπορεί να αφορούν:

 • Πληροφορίες σχετικές με την ταυτοποίηση του Πελάτη ή του παραλήπτη για την διεκπεραίωση αιτήματός του.
 • Πληροφορίες για τους παραλήπτες ή χρήστες των προϊόντων, ή να αφορούν αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με παραγγελία ή προϊόντα, ή την παράδοση/παραλαβή της παραγγελίας
 • Πληροφορίες για διάφορα αιτήματα, συμβουλές, σχόλια, αξιολογήσεις, προτάσεις, παράπονα, υποδείξεις, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες χρήσης προϊόντων, αποστολής ή λήψης κλπ.) που αφορούν τις υπηρεσίες, προϊόντα, συναλλαγές, προωθητικές ενέργειες ή/και το προσωπικό της επιχείρησης.
 • Σχόλια, αξιολογήσεις, προτάσεις ή γενικά πληροφορίες σχετικές με τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης.
 • Δεδομένα και φωτογραφίες ή άλλα μέσα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων ή/και την κατάσταση κατά την αποστολή και παράδοσή τους (π.χ. για τον εντοπισμό ελαττωματικών προϊόντων ή τυχόν ζημιών που μπορεί να έγιναν κατά τη μεταφορά).

Οι παραπάνω πληροφορίες ή δεδομένα μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή ή αρχείο (π.χ. κείμενα, εικόνες, βίντεο, ήχοι, εκτελέσιμα / συμπιεσμένα αρχεία, κλπ.).

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη κατά την καταχώρηση ή διεκπεραίωση παραγγελίας στον ιστότοπο της koumoulia.gr ή μέσω επικοινωνίας του Πελάτη (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό της επιχείρησης, καθώς και από τις συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών. Επίσης κάποια δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους μπορεί να συλλέγονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Τέλος κάποια δεδομένα παρέχονται από τον Πελάτη μέσω τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης (π.χ. E-satisfaction, αξιολογήσεις Skroutz, Bestprice.gr, Google Maps-MyBusiness, Etsy κλπ.).

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του Πελάτη, την εκπλήρωση και τη βελτίωση των υπηρεσιών της koumoulia.gr καθώς και για την επιβεβαίωση της καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη με σκοπό την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς τον Πελάτη (π.χ. παροχή επιβράβευσης). Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της επιχείρησης, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.) ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την επιχείρηση.

6. Προσωπικά δεδομένα προερχόμενα από φωτοληψίες και βιντεοσκοπήσεις στο πλαίσιο δράσεων του εργαστηρίου αγγειοπλαστικής «Κουμουλιά»

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Φωτοληψίες ή βιντεοσκοπήσεις από δράσεις του εργαστηρίου αγγειοπλαστικής της επιχείρησης (μαθήματα, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα), στις οποίες συμμετέχει ο πελάτης ως λήπτης των υπηρεσιών, ή ως επισκέπτης, και έχουν ληφθεί εν γνώσει του με φανερά μέσα και κατόπιν έγγραφης προγενέστερης συναίνεσής  του. Αν πρόκειται δε για ανήλικους, η συναίνεση έχει ληφθεί από τους ασκούντες την γονική μέριμνα.

Τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή ή αρχείο (π.χ. κείμενα, εικόνες, βίντεο, ήχοι, εκτελέσιμα / συμπιεσμένα αρχεία, κλπ.).

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα λαμβάνονται στο πλαίσιο των δράσεων της επιχείρησης, στις οποίες συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο ως πελάτης, επισκέπτης ή προσωπικό κατόπιν προγενέστερης έγγραφης συναίνεσης αυτών ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα, εάν είναι ανήλικος.

  

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη των δράσεων του εργαστηρίου της επιχείρησης προς τα έξω και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο διαφημιστικό /προωθητικό υλικό οποιασδήποτε μορφής, στην ιστοσελίδα koumoulia.gr και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά δεν γίνεται η αναφορά των ονομάτων των φυσικών προσώπων ή σε άλλα διακριτικά γνωρίσματα αναγνωριστικά της ταυτότητας αυτών. Από τις φωτογραφίες/βιντεοσκοπήσεις ανηλίκων απαλείφονται όλα τα χαρακτηριστικά προσώπου αυτών.    


7. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση των ιστότοπων της koumoulia.gr

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση των ιστότοπων της koumoulia.gr και μπορεί να περιλαμβάνουν για κάθε προσπέλαση ή χρήση: τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. Wi-Fi, 3G) και τον πάροχο ή την ηλεκτρονική διαδρομή από το διακομιστή, στοιχεία που δηλώνει το πρόγραμμα πλοήγησης και ο υπολογιστής χρήστη/επισκέπτη (όπως π.χ. το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά συσκευής, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser), λειτουργικό σύστημα συσκευής, γλώσσες που δέχεται ο browser, ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως), καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies/sessionID).

Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας, τα οποία όμως μόνα τους ή συνδυαστικά με ενέργειες του Πελάτη ή/και με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα που αφορούν την προσπέλαση ή τη χρήση του ιστότοπου της koumoulia.gr συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) της επιχείρησης, ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί το προσωπικό και οι συνεργάτες της koumoulia.gr, ή/και από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Επισκέπτης / Πελάτης, ή από τους παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο (π.χ. Google, Cloudflare, Facebook), ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα προσπέλασης και χρήσης είναι απαραίτητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της επιχείρησης, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης, διαρροής δεδομένων, κ.ο.κ.), ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την επιχείρηση. Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή και την βελτίωση των ιστότοπων και των υπηρεσιών του, την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων και πιθανώς για την προσαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής, των διαδικασιών πωλήσεων, των διαφημιστικών μηνυμάτων ή/και των προωθητικών ενεργειών της koumoulia.gr.


8. Προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη από τις Μεταφορικές εταιρείες και μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοπροσωπίας ή πληροφορίες ή έγγραφα από / προς Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα παρέχονται από τον Πελάτη κατά την επικοινωνία του (τηλεφωνικής, email, μέσω μηνύματος κλπ.) με το προσωπικό της επιχείρησης, από Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας, καθώς και από τις συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν ή/και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις,καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.


9. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα σχετικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη: αυτά είναι δεδομένα επικοινωνίας (διευθύνσεις email, τηλέφωνα ή και ταχυδρομικές διευθύνσεις), τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με υπάρχοντα δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων του Πελάτη.
Οι Επισκέπτες / Πελάτες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της koumoulia.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για προϊόντα και προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του δεν γίνεται ή διακόπτεται η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους.

Από πού τα συλλέγουμε;

Τα δεδομένα αυτά παρέχονται από τον Πελάτη (με τη συγκατάθεσή του) ή από κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν διαφημιστικό προφίλ του Πελάτη. Τα συνδυαστικά δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων του Πελάτη παρέχονται από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω.

Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα δεδομένα για προωθητικές ενέργειες συλλέγονται με τη συγκατάθεσή του Πελάτη και χρησιμοποιούνται: (1)για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, ή/και συνεργαζομένων με αυτήν εταιριών, μέσω προσφορών, μηνυμάτων και ενημερωτικών ενεργειών προς τον Πελάτη. (2)σε συνδυασμό με τα δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και ιστορικού πωλήσεων για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προσφορών που αφορούν συγκεκριμένα τον Πελάτη.
Εφόσον ο Πελάτης δεν παρέχει ή άρει (οποτεδήποτε) τη συγκατάθεσή του διακόπτεται και η επικοινωνία μαζί του για προωθητικούς λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των σχετικών συνδέσμων στα ενημερωτικά μηνύματα ή αν επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας της koumoulia.gr, όπου μπορεί να δηλώσει τη σχετική επιθυμία του.


Γ. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

 • Το προσωπικό και οι συνεργάτες της koumoulia.gr έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω.
 • Οι συνεργάτες της επιχείρησης που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων (ενδεικτικά Ultraweb4u, Lavipharm, κλπ.), μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο λογισμικό και στους ιστότοπους, όμως έχουν δεσμευτεί για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών προς την επιχείρηση και τους επιτρέπεται να τα επεξεργάζονται και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω.
 • Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. DHL, ELTA Courier, TNT, ACS) που είναι υπεύθυνες για την κάθε παράδοση παραγγελιών, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (1) καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, (3) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών και (7) δεδομένα αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη, για τις αποστολές παραγγελιών που αφορούν την κάθε μία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας προς τον Πελάτη. Επίσης μπορεί να έχουν μερική πρόσβαση σε δεδομένα (5) που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό της koumoulia.gr, αν αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση της κάθε αποστολής που έχουν αναλάβει.
 • Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη (π.χ. αποστολή μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων και SMS), όπως ενδεικτικά email providers (Google, Sendgrid, Sendinblue, Mailchimp), SMS providers, τηλεφωνικοί πάροχοι (ΟΤΕ, Forthnet, Vodafone, Yuboto, Viva) και υπηρεσίες social media / messaging (Google, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsup, Viber, κλπ.), μέσω των οποίων η koumoulia.gr αλληλεπιδρά με τον Πελάτη, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα (1 – 8), εφόσον το περιεχόμενο των μηνυμάτων προς τον Πελάτη μπορεί να περιέχει κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δέσμευση των επικοινωνιακών παρόχων για το απόρρητο των μηνυμάτων και επικοινωνιών που διέρχεται από το δίκτυό τους, σύμφωνα με τη εκάστοτε νομοθεσία.
 • Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, Paypal, κλπ.) επιλέγονται από τον Πελάτη για την πληρωμή των υπηρεσιών προς την επιχείρηση και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (1) καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, (2) επικοινωνίας, (3) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πωλήσεων και ιστορικό υπηρεσιών, (4) πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών, καθώς και μερική πρόσβαση σε κάποια δεδομένα (5) που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό της koumoulia.gr, αν αυτό είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των πληρωμών, καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της επιχείρησης (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.).
 • Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης (π.χ. E-satisfaction, Skroutz, Bestprice.gr, Google Maps,  Etsyκλπ.) έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο των δεδομένων  επικοινωνίας και που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό της koumoulia.gr.
 • Στα δεδομένα προσπέλασης και χρήσης του διακομιστή και του ιστότοπου της koumoulia.gr έχει πρόσβαση το προσωπικό και οι συνεργάτες της koumoulia.gr.
  Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας ανήκουν στη koumoulia.gr και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους παροχείς υπηρεσιών analytics (Google analytics, Cloudflare, Facebook κλπ.) οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Η koumoulia.gr παρέχει ενημέρωση στους προμηθευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρείες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
 • Οι φωτοληψίες/βιντεοσκοπήσεις από δράσεις της επιχείρησης ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στο ευρύ κοινό μέσω του προωθητικού /διαφημιστικού υλικού της που εκδίδεται σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ψηφιακή) και μέσω του διαδικτύου και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Δ. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Η επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ε. Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων


Η koumoulia.gr ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Η επιχείρηση δεν μπορεί να ελέγξει ή να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν ο Πελάτης / Χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από τους ιστότοπους της koumoulia.gr και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχει δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Σε αυτή την περίπτωτη πρέπει να διαβάσει τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων για να μάθει πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του.

ΣΤ.Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα;


Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που περιγράφονται παραπάνω διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς και για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση της απόδοσης των υπηρεσιών της koumoulia.gr, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, για την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από τη συλλογή των δεδομένων, εκτός αν τα δεδομένα αφορούν συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τα δεδομένα καταχώρησης λογαριασμού και ταυτοποίησης Πελάτη, επικοινωνίας, σύμβασης υπηρεσιών και ιστορικού υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης διατηρεί λογαριασμό στη koumoulia.gr.
 • Τα δεδομένα ταυτοποίησης Πελάτη, επικοινωνίας, σύμβασης υπηρεσιών, ιστορικού υπηρεσιών και πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών διατηρούνται για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο δεν είναι μικρότερο των πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους. Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.
 • Εάν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα σχετικά με τον λογαριασμό του Πελάτη ή εκκρεμότητα στην συμβατική ή συναλλακτική σχέση με αυτόν, η επιχείρηση θα διατηρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα ή η εκκρεμότητα.
 • Εάν είναι αναγκαίο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης και την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας της επιχείρησης, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.) ή άλλων παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που αφορούν την επιχείρηση, τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών.
 • Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας που δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα Πελατών, μπορεί να διατηρηθούν για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της επιχείρησης, όπως π.χ. την προσαρμογή και την βελτίωση των ιστότοπων και των υπηρεσιών της koumoulia.gr.

Ζ. Δικαιώματα και Επιλογές Πελατών / Χρηστών για τα Προσωπικά Δεδομένα


Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ (GDPR) δίνει στους πολίτες ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, η koumoulia.gr παρέχει στους Πελάτες / Χρήστες του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η επιχείρηση όπως και την προέλευσή τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα περιορισμού – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα διαγραφής – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στη koumoulia.gr:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@koumoulia.gr
 • Τηλεφωνικώς στον αριθμό +30 6939053625
 • Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της koumoulia.gr

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η επιχείρηση θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η επιχείρηση δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η επιχείρησηδύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων:

  • Η ικανοποίηση των αιτημάτων περιορισμού, διαγραφής και εναντίωσης, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών της koumoulia.gr ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως με την επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από άλλη πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.
  • Η επιχείρηση έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω στις απαντήσεις “Γιατί συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται;”.
  • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
  • Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Η. Υποχρεώσεις Πελατών / Χρηστών


Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους Χρήστες της koumoulia.gr ή Πελάτες της επιχείρησης και συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων, δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην χρήση των υπηρεσιών της
επιχείρησης, ούτε να επισκεφθεί τους ιστοτόπους της και ούτε να παρέχει δεδομένα ή στοιχεία προς την επιχείρηση.

Ο Πελάτης/Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι τα οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία που υποβάλλει στην επιχείρηση είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν υποχρεούται να ενημερώνει την επιχείρηση, ώστε τα δεδομένα αυτά να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Ο Πελάτης/Χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάποια μέτρα προσωπικής ασφάλειας, όπως λ.χ το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος της koumoulia.gr. Η koumoulia.gr συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά το password τους, να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, και να μην αποκαλύπτουν τον κωδικό τους σε τρίτους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη της koumoulia.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους, και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τη koumoulia.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Η koumoulia.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Τέλος, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μη ασφαλή μέσα πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.


Θ. Cookies


Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στη koumoulia.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον για τη koumoulia.gr να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες όπως ενδεικτικά: σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, κατάσταση και ιστορικό παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη διαμέσου του διαδικτύου του έτσι ώστε να προσφερθούν υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Στις ρυθμίσεις του browser ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμποδίσει τον browser τους από το να δέχεται νέα cookies ή να ερωτάται κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό του δίσκο. Παρ’ όλα αυτά ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως αν επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες υπηρεσίες της koumoulia.gr.

Σημείωση: Τρίτα μέρη, διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser των Πελατών / Χρηστών. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.


Ι. Ασφάλεια της Επιχείρησης και του ιστοτόπου koumoulia.gr και Προστασία Απορρήτου

Η επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου της  koumoulia.gr δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών του και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων τους χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικά μεθόδους και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της επιχείρησης δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές, καθώς επίσης και ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η koumoulia.gr εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας, που περιλαμάνουν τα παρακάτω:

 • Τεχνολογία κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου από τους διακομιστές (servers) στον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης των διευθύνσεων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στα πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και TLS (Transport Layer Security) που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και χρηματικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, καθώς κάνουν κρυπτογράφηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου.
 • Ισχυρή ασφάλεια στους server της επιχείρησης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Αποθήκευση των κωδικών των εγγεγραμμένων Πελατών σε κρυπτογράφημένη μορφή.
 • Κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων αντιγράφων ασφαλείας (backups) με ισχυρό αλγόριθμο και κλειδί.

IA. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση μέσω του ιστοτόπου της koumoulia.gr διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής και ενημέρωσης της Πολιτικής Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της.

Όταν γίνονται σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα παρέχεται εμφανή ειδοποίηση όπως αρμόζει στις περιστάσεις, π.χ. με εμφανή κοινοποίηση εντός του ιστότοπου ή με την αποστολή email πριν ή μετά τις αλλαγές. Οι χρήστες / Πελάτες πρέπει να φροντίσουν για την ενημέρωσή τους διαβάζοντας την ειδοποίηση.

IB. Τρόπος επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με τη koumoulia.gr και την επιχείρηση, είτε μέσω email στο info@koumoulia.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της koumoulia.gr.

 Απρίλιος 2020